Deklaracja Dostępności Architektonicznej oraz Dostępności dla strony internetowej

Data: 23.09.2020 r., godz. 13.04    Liczba odwiedzających: 337
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jabłonnie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jabłonnie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej - www.gopsjablonna.pl.


·         Data publikacji strony internetowej: 2018-09-01


·         Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-23.


 


Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.


W serwisie występują treści nietekstowe, które nie posiadają alternatywy tekstowej oraz takie, które mają błędny opis alternatywny.


W materiałach wideo umieszczonych w serwisie brak jest napisów rozszerzonych oraz audiodeskrypcji lub alternatywy (opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej).


W serwisie część dokumentów pdf występuje w postaci skanów pozbawionych warstwy tekstowej.


W serwisie na części podstron występuje tekst w postaci grafiki (opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej).


Niektóre elementy serwisu mają zbyt niski kontrast.


W serwisu występują miejsca, w których wysokość linii (odstęp między wierszami) jest mniejsza niż 1,5 krotności rozmiaru czcionki.


Niektóre linki w serwisie nie mają dostępnej nazwy ani treści tekstowej.


W serwisie występują elementy bez widocznego fokusa.


W serwisie występują elementy bez zdefiniowanej nazwy.


Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.


Filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.


Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-23.


Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego.


Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.
Informacje zwrotne i dane kontaktowe


W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Monika Nowakowska, monika.nowakowska@gopsjablonna.pl Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 22 506 61 62. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe,
podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności
cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu
do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej
procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.


 


Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność Architektoniczna

Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Jabłonnie znajduję się na parterze przy ul.
Zegrzyńskiej 1. Posiada 2 wejścia, jedno od strony ulicy Zegrzyńskiej,
drugie na rogu ulic Zegrzyńskiej i Modlińskiej.


Zastosowano drzwi szerokie (110cm) umożliwiające wjazd osób na wózkach i matek z dziećmi.


Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej w Jabłonnie nie posiada swojego parkingu,
naprzeciwko znajduję się parking Urzędu Gminy Jabłonna na którym jest 1
prawidłowo oznakowane miejsce parkingowe przeznaczone dla osób z
niepełnosprawnością.


Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.


Brak pętli indukcyjnej oraz dostępu do tłumacza języka migowego.


W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej nie ma ogólnodostępnej toalety.