Czyste powietrze

Data: 17.11.2020 r., godz. 18.35    Liczba odwiedzających: 186
.

W zawiązku z wejściem w życie z dniem 1 października 2020 r. ustawy z dnia 14 sierpnia 2020 r. o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw (wprowadzającej nowe regulacje w zakresie obowiązku wydawania przez wójtów, burmistrzów, prezydentów miast zaświadczeń dla osób fizycznych, które zamierzają składać wnioski o przyznanie dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub z wojewódzkich funduszach ochrony środowiska i gospodarki wodnej) wydawaniem takich zaświadczeń dla mieszkańców Gminy Jabłonna zajmuje się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.


Więcej informacji można uzyskać pod nr tel: 22 506-61-67  lub gops@jablonna.pl


Żądanie wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu pobierz

Oświadczenie wnioskodawcy o wielkości gospodarstwa rolnego pobierz

Oświadczenie wnioskodawcy o dochodach swoich lub członka gospodarstwa domowego innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. pobierz