Dobry Start

Liczba odwiedzających: 2503

Świadczenie „Dobry Start” przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20. roku życia.
Dzieci niepełnosprawne, uczące się w szkole, otrzymają świadczenie do ukończenia przez nie 24. roku życia. Wysokość świadczenia wynosi 300 zł na dziecko bez względu na dochód w rodzinie.


Świadczenie dobry start przysługuje także w przypadku: – ukończenia 20. roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 20. rok życia; – ukończenia 24. roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 24. rok życia – w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.


Świadczenie „Dobry Start” przysługuje jeśli dziecko uczy się w szkole, takiej jak:


 • szkoła podstawowa,
 • szkoła ponadpodstawowa i
  dotychczasowa ponadgimnazjalna, szkoła policealnej i szkoła dla dorosłych,
 • szkoła artystyczna, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki,
 • młodzieżowy ośrodek socjoterapii,
 • specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy,
 • specjalny ośrodek wychowawczy,
 • ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy.

Świadczenie „Dobry Start” nie przysługuje:


 • przedszkolakom
 • dzieciom realizującym roczne przygotowanie przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole
 • studentom

Aby otrzymać świadczenie dobry start (300+) należy złożyć wniosek. Może to zrobić matka, ojciec, opiekun prawny dziecka lub opiekun faktyczny dziecka (opiekun faktyczny to osoba faktycznie sprawująca opiekę nad dzieckiem, która wystąpiła
do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka).


Wniosek o świadczenie dobry start  można składać:


·        
od 1 lipca 2020r. do 30 listopada 2020r.
online przez Portal informacyjno-usługowy Emp@tia na stronie https://empatia.mpips.gov.pl/, portal PUE ZUS https://www.zus.pl/portal/logowanie.npi oraz przez bankowość elektroniczną


Banki, które umożliwiają składanie wniosku o świadczenie dobry start przez swoje serwisy to: Alior Bank SA, Bank Millennium SA, Bank Pekao SA, Bank Pocztowy SA, Bank Polskiej Spółdzielczości SA oraz wybrane zrzeszone Banki Spółdzielcze, BNP Paribas Bank Polska SA (z wyłączeniem systemu moj.bnpparibas.pl) Credit Agricole Bank Polska SA, Getin Noble Bank SA, ING Bank Śląski SA,mBank SA, Nest Bank S.A, PKO Bank Polski SA (oraz Inteligo), SGB-Bank SA oraz wybrane zrzeszone Banki Spółdzielcze.


·        
od 1 sierpnia 2020r. do 30 listopada 2020 roku drogą tradycyjną (w formie papierowej) bezpośrednio w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jabłonnie w godzinach pracy Ośrodka lub za pośrednictwem poczty


W przypadku wniosków złożonych w lipcu 2020r. i sierpniu 2020r., rodziny otrzymają świadczenie nie później niż 30 września 2020r.


W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach gminy będą miały maksymalnie 2 miesiące od dnia złożenia wniosku na jego rozpatrzenie i wypłatę świadczenia.


Ważne!
Należy zwrócić uwagę na prawidłowe wypełnienie wniosku w części dotyczącej adresu siedziby szkoły do której uczęszczać będzie dziecko w roku szkolnym 2020/2021.


Ostateczny termin złożenia wniosku na świadczenie z programu „Dobry start” upływa z dniem 30 listopada 2020 roku.


W związku z trwającym stanem zagrożenia epidemiologicznego spowodowanego szerzeniem się zakażeń koronawirusem SARS-Cov-2 i rozprzestrzenianiem się choroby COVID-19, w trosce o zdrowie klientów i pracowników GOPS uprasza się, aby w miarę możliwości składaćwnioski za pośrednictwem platformy elektronicznej.

Wniosek o  świadczenie dobry start

klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych