Dodatki mieszkaniowe: Informacje ogólne

Liczba odwiedzających: 4025

Dodatki mieszkaniowe są zadaniem własnym gminy, finansowanym z budżetu gminy. Przyznawane są osobom, które nie są w stanie pokryć kosztów związanych z utrzymaniem mieszkania.

Dodatek mieszkaniowy przysługuje:


 • najemcom albo podnajemcom lokali mieszkalnych, zamieszkującym w tych lokalach
 • osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im
  spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego,
 • osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach
  stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali
  mieszkalnych,
 • innym osobom, mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i
  ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem,
 • osobom, zajmującym lokal
  mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal
  zamienny lub najem socjalny lokalu.
Dodatek mieszkaniowy nie przysługuje osobom
przebywającym w:

 • domu pomocy społecznej,
 • młodzieżowym ośrodku wychowawczym,
 • schronisku dla nieletnich,
 • zakładzie poprawczym,
 • zakładzie karnym,
 • szkole, w tym w szkole wojskowej–jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie
  pełne całodobowe utrzymanie.
Do otrzymania dodatku uprawnione są gospodarstwa
domowe, w których w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o
jego przyznanie średni miesięczny dochód przypadający na jednego członka
gospodarstwa domowego wnioskodawcy nie przekroczył w gospodarstwie:
 1. jednoosobowym - 40 %   tj. 2 066,99 zł.,
 2. wieloosobowym - 30 %   tj. 1 550,24 zł., - przeciętnego
  wynagrodzenia w gospodarce narodowej, obowiązującego w dniu złożenia
  wniosku.

Przy wydawaniu decyzji o przyznaniu dodatku mieszkaniowego uwzględnia się kwotę przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce
narodowej, obowiązującego w dniu złożenia wniosku, ostatnio ogłoszonego przez
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 20 pkt 1 lit. a ustawy
z dnia 17grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń
Społecznych.

Przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w 2020r. wyniosło - 5 167,47 zł.

Średni dochód na miesiąc oblicza się, dzieląc dochód
gospodarstwa domowego przez trzy (liczba miesięcy) i przez liczbę osób w
gospodarstwie domowym.

Za dochód uważa się dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1
ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z
2020r. poz. 111 ze zm.).


Dochód gospodarstwa domowego oblicza się, dodając
wszystkie przychody podlegające opodatkowaniu pomniejszone o koszty uzyskania
przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na
ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz
składki na ubezpieczenie zdrowotne osób, które stale zamieszkują razem w tym
gospodarstwie.

Ustalona powierzchnia użytkowa nie może być większa
niż powierzchnia określona ustawowo (powierzchnia normatywna). Dodatek
mieszkaniowy przysługuje także w sytuacji, gdy powierzchnia użytkowa lokalu
mieszkalnego przekracza normatywną powierzchnię lokalu, ale nie więcej niż o:


 • 30%
  albo
 • 50% pod warunkiem, że udział
  powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie
  przekracza 60%.

Wysokość dodatku mieszkaniowego stanowi różnicę pomiędzy
wydatkami za użytkowanie lokalu, przypadającymi na normatywną powierzchnię
użytkową lokalu, a kwotą stanowiącą wydatki ponoszone przez osobę otrzymującą
dodatek w wysokości:


 • 15% dochodów gospodarstwa domowego w przypadku osoby samotnej,
 • 12% dochodów gospodarstwa domowego w gospodarstwie 2 do 4-osobowym;
 • 10% dochodów gospodarstwa domowego w gospodarstwie 5 do osobowym i większym.

Do wydatków za użytkowanie lokalu zalicza się: czynsz, koszty, o których mowa w
art. 28 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 26 października 1995r. o niektórych formach
popierania budownictwa mieszkaniowego (Dz. U. z 2019r. poz. 2195 oraz z 2021r.
Poz.11), opłaty związane z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w
częściach przypadających na lokale mieszkalne w spółdzielni mieszkaniowej,
zaliczki na koszty zarządu nieruchomością wspólną; odszkodowanie za zajmowanie
lokalu bez tytułu prawnego; inne opłaty za używanie lokalu mieszkalnego, opłaty
za energię cieplną, wodę, ścieki, odpady i nieczystości ciekłe, wydatek
stanowiący podstawę obliczania ryczałtu na zakup opału.


Wydatkiem za użytkowanie lokalu nie jest: ubezpieczenie, podatek od
nieruchomości, opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów, roczne opłaty
przekształceniowe, o których mowa w ustawie z dnia 20 lipca 2018r. o
przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele
mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2020r. poz. 2040), opłat
za gaz przewodowy oraz energię elektryczną.


Wykaz dokumentów do dodatku mieszkaniowego: 


1. Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego - potwierdzony przez zarządcę budynku lub inną
osobę uprawnioną do pobierania należności za lokal mieszkalny w punktach 2 - 5,
7 - 9  tj.: adres zamieszkania, nazwa i siedziba zarządcy domu,
tytuł prawny do zajmowanego lokalu, sposób ogrzewania lokalu i wody,
wyposażenie lokalu w instalacje gazu przewodowego oraz łączną kwotę wydatków na
mieszkanie za miesiąc poprzedzający dzień złożenia wniosku.


2. Deklaracja o wysokości dochodów - wszystkich członków
gospodarstwa domowego.


3. Tytuł prawny do lokalu (decyzja, umowa najmu/podnajmu,
akt notarialny, umowa użyczenia, wyrok sądowy potwierdzający uprawnienie do
lokalu zamiennego, dokument potwierdzający inny tytuł prawny ) kserokopia +
oryginały do wglądu.


4. Dokument potwierdzający wysokość opłat mieszkaniowych
wraz z wyszczególnieniem rodzaju i wysokości wydatków przez zarządcę budynku
ponoszonych w miesiącu poprzedzający dzień złożenia wniosku.


Rodzaje dokumentów ze względu na źródło dochodów:


Osoby pracujące na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia lub umowy o dzieło:

 •  zaświadczenie o wysokości dochodów netto otrzymanych w okresie trzech pełnych miesięcy kalendarzowych poprzedzających datę złożenia wniosku wystawione przez pracodawcę, 
Osoby prowadzące działalność gospodarczą:
 • zaświadczenie o wysokości dochodów z prowadzonej działalności gospodarczej potwierdzone przez
  biuro rachunkowe lub wydane przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego
  ewentualnie oświadczenie o uzyskanych dochodach wyliczone na podstawie
  prowadzonej książki ewidencji przychodów i rozchodów

   
Osoby uczące się:

 • zaświadczenie o
  wysokości dochodu z tytułu płatnych praktyk ze szkół zawodowych, 
 • zaświadczenie o wysokości stypendium naukowego i/lub socjalnego wystawione przez dziekanat
  uczelni,
   
Emeryci/renciści:
 • dowody wypłat
  emerytury/renty i ostatnia decyzja emerytalna/rentowa 
 • zaświadczenie z
  Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające wysokość świadczeń otrzymanych w
  poszczególnych miesiącach uwzględniające kwoty brutto, netto, potrącenia
  i dodatki

   Osoby
otrzymujące alimenty:

 • wyrok sądu
  zasądzający alimenty na członka rodziny (kserokopia + oryginały do wglądu), 
 • zaświadczenie od komornika o całkowitej lub częściowej
  bezskuteczności egzekucji alimentów zasądzonych wyrokiem sądu, a także o
  wysokości wyegzekwowanych alimentów lub przekazy lub przelewy pieniężne
  dokumentujące faktyczną wysokość otrzymanych alimentów


Podstawa prawna


1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach
mieszkaniowych ( t.j. Dz. U z 2021r., poz. 2021)


2. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie sposobu
przeprowadzania wywiadu środowiskowego, wzoru kwestionariusza wywiadu oraz
oświadczenia o stanie majątkowym wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa
domowego, a także wzoru legitymacji pracownika upoważnionego do przeprowadzenia
wywiadu (Dz. U. z 2013 r., poz. 589)