Dodatki mieszkaniowe: Wymagane dokumenty

Liczba odwiedzających: 1317
1. Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego pobierz

2. Ostatnie rozliczenie za energię elektryczną (Fakturę VAT) – w przypadku braku w lokalu mieszkalnym centralnego ogrzewania, centralnie ciepłej wody lub instalacji gazu przewodowego (do wglądu)

3. Właściciel domu jednorodzinnego
a) zaświadczenie organu właściwego w sprawie wydania pozwolenia na budowę, potwierdzającego powierzchnię użytkową, w tym łączną powierzchnię pokoi i kuchni oraz wyposażenie techniczne domu

b) rachunki opłat za energię cieplną, wodę dostarczaną do lokalu, opłaty za odbiór nieczystości stałych i płynnych.

4. Dokumenty potwierdzające wykazane dochody za trzy miesiące poprzedzające datę złożenia wniosku należy przedłożyć w momencie składania wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego:  

a) osoby pracujące – zaświadczenie o dochodach wystawione przez pracodawcę, tj. przychód pomniejszony o koszty uzyskania przychodu oraz o  składkę emerytalną, rentową oraz chorobową,

b) emeryci i renciści –  trzy odcinki renty, osoby otrzymujące świadczenia na konto bankowe zaświadczenie z ZUS, w przypadku otrzymywania dodatkowych świadczeń np. dodatków pielęgnacyjnych, świadczeń pieniężnych, dodatków energetycznych, dodatków kompensacyjnych itp. aktualną decyzję ZUS, KRUS, WBE lub innego organu wypłacającego świadczenie,

c) osoby zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy, zaświadczenie o wysokości pobranych świadczeń lub o zarejestrowaniu bez prawa do zasiłku (pobrane z PUP w miesiącu w którym składany jest wniosek),

d) osoby pobierające świadczenia z PCPR ( np. rodzina zastępcza) zaświadczenie o rodzaju i wysokości otrzymanych świadczeń, lub aktualna decyzja przyznająca świadczenie,  

e) studenci - zaświadczenie z uczelni o wysokości pobieranych stypendium bądź o ich nie pobieraniu i rodzaju studiów (stacjonarne, zaoczne),

f)  osoby otrzymujące alimenty – oświadczenie o ich wysokości, wyrok zasądzający alimenty, zaświadczenie od komornika itp.,

g) dochody z tytułu prac dorywczych, pomocy rodziny lub innych nieudokumentowanych źródeł – oświadczenie pod odpowiedzialnością karną członka gospodarstwa domowego,

h) osoby prowadzące gospodarstwo rolne – zaświadczenie z właściwego organu gminy potwierdzające dochód z posiadanego gospodarstwa rolnego wyliczony na hektar przeliczeniowy, 

i)  osoby prowadzące działalność gospodarczą na zasadach ogólnych – zaświadczenie o dochodach z prowadzonej działalności gospodarczej,

j)  osoby prowadzące działalność gospodarczą na zasadach ryczałtu ewidencjonowanego lub karty podatkowej – oświadczenie o uzyskanych dochodach, 

k)  osoby nie pracujące, nie zarejestrowane w PUP – oświadczenie pod odpowiedzialnością karną, że nie osiągały dochodu w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku.