Program "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2021

Liczba odwiedzających: 2808


Informacja w sprawie naboru
do Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej finansowanego ze środków
Funduszu Solidarnościowego „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja
2021


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w
Jabłonnie zaprasza do  wzięcia udziału w Programie „Asystent Osobisty
Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2021, finansowanego ze środków Funduszu
Solidarnościowego.


Program kierowany jest dla osób z niepełnosprawnością
posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (albo orzeczenie
równoważne) lub dla dzieci ze wskazaniami konieczności opieki lub pomocy innej
osoby oraz potrzebujących pomocy w codziennych czynnościach i funkcjonowaniu
społecznym.


Jednocześnie informujemy, że poszukujemy osób zainteresowanych świadczeniem usług asystenckich.

 

Zgłoś się do nas i weź udział w programie!
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jabłonnieul. Zegrzyńska 1, 05-110 Jabłonna
22 506 61 73
gops@jablonna.pl

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego
wsparcia dla:

 • dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej
  osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej
  egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna
  dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
 • osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym
  stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia
  1997r.o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób
  niepełnosprawnych (Dz.U. z 2020 r. poz. 426 z późn. zm.) albo orzeczenie
  równoważne do wyżej wymienionego.
Działania podejmowane w ramach Programu mają na celu:
 • poprawę funkcjonowania w życiu
  społecznym,
 • ograniczanie skutków
  niepełnosprawności,
 • stymulację do podejmowania
  wszelkiego rodzaju aktywności,
 • przeciwdziałanie dyskryminacji
  ze względu na niepełnosprawność oraz wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych.
Program zapewnia usługę asystenta osobistego osoby
niepełnosprawnej, mającą na celu pomoc uczestnikom Programu w wykonywaniu
codziennych czynności oraz w funkcjonowaniu w życiu społecznym. W
szczególności usługi asystenta mogą polegać na pomocy:

 • wyjściu, powrocie lub dojazdach
  w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki
  oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i
  rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi,
  rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne, rozrywkowe,
  społeczne lub sportowe);
 • zakupach, z zastrzeżeniem
  aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji;
 • załatwianiu spraw urzędowych;
 • nawiązaniu kontaktu/współpracy
  z różnego rodzaju organizacjami;
 • korzystaniu z dóbr kultury (np.
  muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
 • wykonywaniu czynności dnia
  codziennego – w tym przez dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności –
  także w zaprowadzaniu i przyprowadzaniu ich do lub z placówki oświatowej,
  gdy szkoła nie zapewnia tej usługi.
Przewidywana liczba uczestników Programu na terenie Gminy Jabłonna to 4 osób, w tym:
 • 1 dziecko z orzeczeniem o
  niepełnosprawności
 • 3 osoby dorosłe z orzeczeniem o
  znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.
Osoby niepełnosprawna lub opiekun prawny nie ponosi
odpłatności za usługę przyznaną w ramach Programu.

Ośrodek kwalifikuje do przyznania usługi asystenta na podstawie: 

Karty zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby
niepełnosprawnej” – edycja 2021,


– Kserokopii
aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności/o niepełnosprawności,


Dokumenty należy złożyć w formie papierowej
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej

w Jabłonnie, ul. Zegrzyńska 1, 05-110 Jabłonna , w godzinach urzędowania
(poniedziałek

od 8.00 do 18.00, wtorek, środa, czwartek od 8.00 do 16.00, piątek od 8.00 do
14.00).


Osoba niepełnosprawna może samodzielnie wybrać asystenta, który będzie świadczył na
jej rzecz usługi z wyłączeniem osób będących członkami rodziny, opiekunami
prawnymi lub osobami faktycznie zamieszkującymi razem z uczestnikiem Programu.

Jednocześnie informujemy, że poszukujemy osób zainteresowanych świadczeniem usług asystenckich.

Usługi asystenta mogą świadczyć:
 1. osoby
  posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących
  kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej1), opiekun osoby
  starszej, opiekun medyczny,
 2. osoby
  posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie

  w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np.
  doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnych w formie
  wolontariatu,
 3. osoby
  wskazane przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego. 

1)Zawód asystenta osoby
niepełnosprawnej jest wymieniony w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki
Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i
specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania pod symbolem
341201 w ramach grupy: Pracownicy wsparcia rodziny, pomocy społecznej i pracy
socjalnej (symbol 3412).


W przypadku gdy usługa asystenta jest świadczona na
rzecz dzieci niepełnosprawnych do 16 roku życia z orzeczeniem o
niepełnosprawności łącznie z ww. wskazaniami, wymagane jest także zaświadczenie
psychologa o braku przeciwskazań do wykonywania czynności przez asystenta.


Informacje dotyczące programu i uczestnictwa w nim można
uzyskać telefonicznie pod nr telefonu: 22 506 61 73 


Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jabłonnie
będą się kontaktować z uczestnikami i asystentami zakwalifikowanymi do
Programu.

Pliki do pobrania:

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja
2021


– Regulamin rekrutacji i realizacji Programu „Asystent
osobisty osoby niepełnosprawnej”        
      –  edycja 2021 w Gminie Jabłonna


– Karty zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby
niepełnosprawnej” – edycja 2021


– Karta zgłoszenia asystenta do Programu