OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO PRACOWNIKA SOCJALNEGO

Data: 23.03.2020 r., godz. 18.00    Liczba odwiedzających: 2302

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jabłonnie ogłasza nabór kandydatów na stanowisko Pracownika socjalnego – 1 etat UMOWA NA ZASTĘPSTWO


Wymagania niezbędne:


1.       Obywatelstwo polskie


2.       Wykształcenie zgodne z art.116 ust.1 i ust.1a Ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej tj:

- dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych lub

- dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku praca socjalna lub

- dyplom ukończenia do dnia 31 grudnia 2013r. studiów wyższych o
specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z
kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna,
psychologia, socjologia, nauki o rodzinie.


3.       Nieposzlakowana opinia,


4.       Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku.


Wymagania dodatkowe:


 1. dobra organizacja pracy, umiejętność pracy w zespole, sprawna obsługa klienta, dyskrecja, konsekwencja w realizowaniu zadań, samodzielność w podejmowaniu rozstrzygnięć w ramach prowadzonych zadań, terminowość, rzetelność, kreatywność, samodyscyplina, odporność na stres,
 2. Znajomość przepisów: ustawy o pomocy społecznej, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, kodeksu postępowania administracyjnego.
 3. nastawienie na własny rozwój, chęć podnoszenia kwalifikacji.
 4. prawo jazdy kat. B i możliwość używania samochodu osobowego do celów służbowych

Zakres czynności pracownika socjalnego:

Do zadań pracownika socjalnego należy w szczególności:


 1. praca socjalna;
 2. dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń;
 3. udzielania informacji, wskazówek i pomoc w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudniej sytuacji życiowej; skuteczne posługiwanie się przepisami prawa w realizacji tych zadań;
 4. pomoc w uzyskaniu dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów i udzielania pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe oraz wspieranie w uzyskiwaniu pomocy;
 5. udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej;
 6. pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspokojeniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk społecznych;
 7. współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych, łagodzenia skutków ubóstwa;
 8. inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom mającym trudną sytuację życiową oraz inspirowanie powołania instytucji świadczących usługo służące poprawie sytuacji takich osób i rodzin;
 9. współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowaniu, wdrożeniu oraz rozwijaniu regionalnych lokalnych programów pomocy społecznej ukierunkowanych na podniesienie jakości życia.

Wymagane dokumenty:


1.       podpisany odręcznie list motywacyjny oraz CV


 


Miejsce złożenia dokumentów:
Wymagane dokumenty  należy składać w zamkniętych kopertach, opatrzonych imieniem, nazwiskiem, adresem oraz dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko pracownik socjalny” do dnia 23 marca 2020 r. osobiście w godzinach pracy  Ośrodka lub drogą pocztową na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jabłonnie ul. Zegrzyńska 1, 05-110 Jabłonna


Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 22 506 61 77


lub na adres e-mail: gops@jabłonna.pl (w temacie wiadomości prosimy wpisać „oferta pracy”).


Dokumenty , które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.


Otrzymanych dokumentów nie odsyłamy.


Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jabłonnie zastrzega sobie prawo do przerwania procedury naboru bez podania przyczyny.


Inne informacje:


Zakwalifikowani kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie o miejscu i terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jabłonnie – www.gops.jablonna.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jabłonnie.


Prosimy o umieszczenie w dokumentach następującej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”


INFORMACJA DLA KANDYDATÓW DO PRACYRealizując obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 i 14 Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję:

1. Administratorem danych osobowych osób aplikujących jest Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z siedzibą w Jabłonnie (05-110) ul. Zegrzyńska 1, zwany dalej „administratorem danych osobowych”

2. Szczegółowe informacje dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania danych oraz prawnień przysługujących osobom, których dane są przetwarzane można uzyskać u Inspektora Ochrony Danych kontakt e-mail: iod@gopsjablonna.pl, lub listownie na adres Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jabłonnie, ul. Zegrzyńska
1, 05-110 Jabłonna z dopiskiem „dane osobowe”.

3. Dane osobowe są przetwarzane w związku z ogłoszeniem na wolne stanowisko zgodnie z ustawą kodeks cywilny.

4. Osobom aplikującym przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, żądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

5. Podanie przez kandydatów do pracy danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji procesu rekrutacyjnego na oferowane stanowisko.

6. Dane udostępnione w procesie rekrutacyjnym nie będą podlegały udostępnienia podmiotom trzecim, za wyjątkiem instytucji upoważnionych na mocy obowiązujących
przepisów prawa.

7. Dane udostępnienie w procesie rekrutacyjnym nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

8. Dane osobowe nie będą przekazywane do tzw. państw trzecich.

9. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.


Joanna Bastecka

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jabłonnie