Inspektor/Podinspektor Fundusz alimentacyjny- ogłoszenie o naborze

Data: 13.05.2019 r., godz. 19.00    Liczba odwiedzających: 329
Nazwa i adres jednostki:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jabłonnie
ul. Zegrzyńska 1, 05-110 Jabłonna
Stanowisko pracy:
Inspektor/Podinspektor
Wymagania niezbędne
1. Obywatelstwo polskie
2. Wykształcenie :
- wyższe i co najmniej rok stażu pracy  lub średnie i co najmniej 3-letni staż pracy/inspektor/,
- wyższe lub średnie i co najmniej 2-letni staż pracy/podinspektor/.
3. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
4. Niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lubumyślne przestępstwa skarbowe,
5. Znajomość i umiejętność korzystania z przepisów  ustaw: o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, kodeks postepowania administracyjnego.
6. Dobra znajomość przepisów obsługi komputera (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny) i urządzeń biurowych,
7. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie  na danym stanowisku,
8. Nieposzlakowana opinia.

Wymagania dodatkowe
1. Posiadanie umiejętności sporządzania danych statystycznych,
2. Zaangażowanie i terminowość wykonywania zadań,
3. Łatwość przekazywania informacji,
4. Wysoka kultura osobista,
5. Odpowiedzialność, sumienność, rzetelność, komunikatywność, umiejętność pracy pod presją czasu,
6. Doświadczenie w pracy z klientem,
7. Umiejętność organizacji własnej pracy,
8. Umiejętność pracy w zespole,
9. Dyspozycyjność.

Zakres wykonywania zadań na stanowisku
1.przyjmowanie wniosków o przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
2.kompletowanie i segregowanie dokumentów dotyczących świadczeń alimentacyjnych,
3.przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych w sprawach dotyczących:
a. ustalania prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
b. wstrzymywania wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
c. zwrotu świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego, oraz zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
d. uchylenia lub zmiany ostatecznych decyzji administracyjnych bez zgody strony w razie zmiany sytuacji rodzinnej lub dochodowej rodziny mającej wpływ na prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego, bądź gdy osoba nienależnie pobrała świadczenia z funduszu alimentacyjnego,
4. prowadzenie rejestrów wydanych decyzji oraz innych rejestrów zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie świadczeń alimentacyjnych,
5. prowadzenie spraw dotyczących dochodzenia świadczeń nienależnie pobranych,
6. sporządzanie list wypłat,
7. sporządzanie sprawozdań miesięcznych, kwartalnych i rocznych,
8. przeprowadzanie wywiadów alimentacyjnych z dłużnikami,
9. odbieranie oświadczeń majątkowych od dłużników alimentacyjnych,
10. przygotowywanie tytułów wykonawczych i kierowanie ich do odpowiednich urzędów skarbowych,
11. prowadzenie spraw i postępowań dotyczących dłużników alimentacyjnych,
12. współpraca z komornikiem sądowym,
13. współpraca z Urzędem Pracy,
14. przygotowywanie wniosków do Prokuratury o ściganie za przestępstwo – uchylania się od obowiązku alimentacyjnego,
15. przygotowywanie wniosków do Starostwa Powiatowego o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego,
16. prowadzenie imiennego rejestru dłużników,
17. prowadzenie analityki zobowiązań dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych na rzecz wierzycieli świadczeń z funduszu alimentacyjnego względem budżetu państwa i gminy,
18. udział w szkoleniach w celu podnoszenia umiejętności i kwalifikacji zawodowych,
19. wykonywanie innych prac zleconych przez Kierownika.

Wymagane dokumenty
1.  CV. - z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej (odręcznie podpisany)
2. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, pobierz
3. Podpisane odręcznie oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
4. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
5. Kserokopie świadectw pracy dokumentujących staż pracy,
6. Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na danym stanowisku,
7. Podpisane odręcznie oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
8. Podpisane odręcznie oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślnie przestępstwo skarbowe,
9. Podpisane odręcznie oświadczenie o dobrej znajomości obsługi komputera,

Inne Informacje
1. Wysokość wynagrodzenia na oferowanym stanowisku jest określona w Regulaminie wynagradzania pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jabłonnie.
2. Wybrany kandydat, przed zawarciem umowy o pracę, zobowiązany jest przedłożyć informację z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane  
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
Praca biurowa w budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jabłonnie, praca związana
z obsługą komputera oraz kontaktami z klientami Ośrodka. Budynek nie jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił poniżej 6%.
Miejsce i termin złożenia dokumentów:
Wymagane dokumenty  należy składać w zamkniętych kopertach, opatrzonych imieniem, nazwiskiem, adresem oraz dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko inspektor/podinspektora” do dnia 28 maja 2019 r. osobiście w godzinach pracy  Ośrodka lub drogą pocztową na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jabłonnie ul. Zegrzyńska 1, 05-110 Jabłonna
lub na adres e-mail: gops@jabłonna.pl (w temacie wiadomości prosimy wpisać „oferta pracy”).
Dokumenty , które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.
Otrzymanych dokumentów nie odsyłamy.
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jabłonnie zastrzega sobie prawo do przerwania procedury naboru bez podania przyczyny.
Inne informacje:
Zakwalifikowani kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie o miejscu i terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jabłonnie – www.gops.jablonna.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jabłonnie.

Prosimy o umieszczenie w dokumentach następującej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”

INFORMACJA DLA KANDYDATÓW DO PRACY


Realizując obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 i 14 Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję:

1. Administratorem danych osobowych osób aplikujących jest Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z siedzibą w Jabłonnie (05-110) ul. Zegrzyńska 1, zwany dalej „administratorem danych osobowych”
2. Szczegółowe informacje dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania danych oraz uprawnień przysługujących osobom, których dane są przetwarzane można uzyskać u Inspektora Ochrony Danych kontakt e-mail: iod@gopsjablonna.pl, lub listownie na adres Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jabłonnie, ul. Zegrzyńska 1, 05-110 Jabłonna z dopiskiem „dane osobowe”.
3. Dane osobowe są przetwarzane w związku z ogłoszeniem na wolne stanowisko zgodnie z ustawą kodeks cywilny.
4. Osobom aplikującym przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, żądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
5. Podanie przez kandydatów do pracy danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji procesu rekrutacyjnego na oferowane stanowisko.
6. Dane udostępnione w procesie rekrutacyjnym nie będą podlegały udostępnienia podmiotom trzecim, za wyjątkiem instytucji upoważnionych na mocy obowiązujących przepisów prawa.
7. Dane udostępnienie w procesie rekrutacyjnym nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.
8. Dane osobowe nie będą przekazywane do tzw. państw trzecich.
9. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Joanna Bastecka
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jabłonnie