Asystent rodziny

Liczba odwiedzających: 5656
ASYSTENT
RODZINY
wspiera, towarzyszy, udziela porad, motywuje, wskazuje drogę

Kim jest asystent rodziny i co robi?

Asystent rodziny przez pewien czas wspiera rodzinę, aby w przyszłości samodzielnie potrafiła pokonywać trudności życiowe, zwłaszcza dotyczące opieki i wychowywania dzieci.
Współdziałanie asystenta z rodziną odbywa się za zgodą rodziny i jej aktywnym udziałem.
W czasie wspólnych działań z członkami rodziny asystent:
- pracuje na zasobach rodziny
- udziela informacji gdzie można uzyskać pomoc
- edukuje rodzinę w obszarach pielęgnacyjno – higienicznych
- udziela pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi
- pomaga w codziennej organizacji dnia, znajdowania sposobów wspólnego spędzania wspólnego czasu rodziny
- udziela pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego, właściwego zarządzania budżetem domowym
- udziela pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych
- motywuje członków rodziny do podnoszenia kwalifikacji zawodowych
- udziela pomocy w poszukiwaniu i podejmowaniu pracy zawodowej
- motywuje do korzystania z pomocy psychologicznej, udziału w terapiach mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych
- prowadzi indywidualne konsultacje wychowawcze dla rodziców i dzieci
- podejmuje działania interwencyjne i zaradcze w sytuacjach bezpieczeństwa dzieci i rodzin
- udziela wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych
- informuje, jak działają urzędy, placówki wsparcia rodziny i dziecka
- wyjaśnia jak wypełnić dokumentację oraz realizować sprawy urzędowe
- wspiera w kontaktach z pracownikami szkoły , przedszkola, sądu, poradni, przychodni, policji, urzędów i innych instytucji
- motywuje rodzinę do podejmowania działań na rzecz dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej czy placówce celem szybkiego powrotu ich do rodziny.

Asystent rodziny ma za zadanie ułatwić rodzicom wypełnianie ról społecznych, aby doprowadzić do osiągnięcia podstawowej stabilizacji życiowej i nie dopuścić do umieszczania dzieci poza rodziną w placówkach lub rodzinach zastępczych. Prowadzi pracę z rodziną w miejscu jej zamieszkania lub w miejscu wskazanym przez rodzinę.
Efektem powinno być odzyskanie przez osoby przyjmujące pomoc kontroli nad własnym życiem, które pozwala im być samodzielnym oraz tak wypełniać role rodzica, aby środowisko rodzinne sprzyjało bezpieczeństwu i rozwojowi dzieci. Efekt ten jest możliwy do osiągnięcia, przy współudziale rodziny na każdym etapie metodycznego działania: od oceny wstępnej, przez układanie planu pracy i jego realizację po ocenę końcową, dostosowanie pracy do możliwości i kontekstu życia rodziny.