Program "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2023

Liczba odwiedzających: 2820

Gmina Jabłonna przystąpiła do programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2023”. Program jest finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego – państwowego funduszu celowego. 

logo-polska.jpg (27 KB)

ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ – EDYCJA 2023

Gmina Jabłonna przystąpiła do programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2023”.

Program jest finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego – państwowego funduszu celowego.

Kwota dofinansowania: 67 293,32 zł

Całkowita wartość projektu: 67 293,32 zł

Realizator Programu – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jabłonnie

Okres realizacji programu na terenie Gminy Jabłonna: 01.01.2023 r. - 31.12.2023 r.

Cele programu

Program zapewnia usługę asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej mającą na celu pomoc uczestnikom Programu w wykonywaniu codziennych czynności oraz w funkcjonowaniu w życiu społecznym. Uczestnik programu korzystający z usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej nie ponosi odpłatności za usługę.

Adresaci programu

Program adresowany jest do:

  • dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji
  • oraz do osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego, które wymagają usługi asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Krótki opis programu

Usługę asystenta zaplanowano u 5 osób, w tym 2 osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz 3 dzieci do 16 roku życia łącznie ze wskazaniami. 

plakat-asystent-2023.jpg (154 KB)