Informacje ogólne

Liczba odwiedzających: 3598

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują jeżeli dochód rodziny, w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 900 zł (art. 9 ust. 2 ustawy) – kryterium dochodowe w tej wysokości ma zastosowanie po raz pierwszy przy ustalaniu prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy, rozpoczynający się od dnia 01 października 2020r.

Zasada „złotówka za złotówkę”

W przypadku gdy dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie przekracza kwotę, o której mowa w art. 9 ust. 2 ustawy, o kwotę nie wyższą niż kwota świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej w okresie świadczeniowym, na który jest ustalane prawo do tego świadczenia, świadczenie z funduszu alimentacyjnego przysługuje w wysokości różnicy między kwotą świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej a kwotą, o którą został przekroczony dochód rodziny w przeliczeniu  na osobę w rodzinie (art. 9 ust. 2a ustawy), a w przypadku gdy wysokość świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej, ustalona zgodnie z ust. 2a, jest niższa niż 100 zł, świadczenie to nie przysługuje (art. 9 ust. 2b ustawy).

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przyznawane są na warunkach określonych w ustawie z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów ( Dz. U z 2021r. poz. 877 z późn.zm.)

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują:

1) obywatelom polskim;

2) cudzoziemcom:

· jeżeli wynika to z wiążących Rzeczpospolitą Polską umów dwustronnych o zabezpieczeniu społecznym,

· przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej oraz zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art.186 ust.1pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013r. o cudzoziemcach (Dz.U. z 2020r. poz. 35, 2023, 2320 i 2369 oraz z 2021r. poz.159),

· przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z uzyskaniem statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej.

· świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobom, o których mowa w ust.1, jeżeli zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres świadczeniowy, w którym otrzymują świadczenia z funduszu alimentacyjnego, chyba że dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej tj. osobie uprawnionej do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna.

bezskuteczności egzekucji– oznacza to egzekucję, w wyniku której w okresie ostatnich dwóch miesięcy nie wyegzekwowano pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych, albo postępowanie upadłościowe, w toku którego w okresie ostatnich dwóch miesięcy nie otrzymano pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych; za bezskuteczną egzekucję uważa się również niemożność wszczęcia lub prowadzenia egzekucji alimentów przeciwko dłużnikowi alimentacyjnemu przebywającemu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności z powodu:

a) braku podstawy prawnej do podjęcia czynności zmierzających do wykonania tytułu wykonawczego w miejscu zamieszkania dłużnika,
b) braku możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą;

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500 zł.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do ukończenia przez nią 18 roku życia albo w przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia, albo w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności –bezterminowo. W przypadku ukończenia przez osobę uprawnioną szkoły wyższej w trakcie ostatniego roku studiów prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego przysługuje do zakończenia tego roku studiów, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez osobę uprawnioną 25 roku życia.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 900zł.kryterium dochodowe od 01 października2020r.

W przypadku  gdy  dochód  rodziny  w przeliczeniu  na  osobę  w rodzinie przekracza kwotę, 900zł, o kwotę nie wyższą niż kwota świadczenia z funduszu  alimentacyjnego  przysługującego  danej  osobie  uprawnionej  w okresie świadczeniowym, na który jest ustalane prawo do tego świadczenia, świadczenie z funduszu   alimentacyjnego  przysługuje  w wysokości  różnicy  między  kwotą świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej a kwotą,  o którą  został  przekroczony  dochód  rodziny  w przeliczeniu  na  osobę w rodzinie.

W przypadku  gdy  wysokość  świadczenia   z funduszu   alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej, jest niższa niż 100zł, świadczenie to nie przysługuje.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie przysługują, jeżeli osoba uprawniona:

·         została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie lub w pieczy zastępczej;

·         zawarła związek małżeński